Inschrijven

Inschrijven

Om uzelf in te schrijven als kandidaat, hebben wij de onderstaande gegevens van u nodig.

Bij het indienen van dit formulier dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

HC Innovation & Tech is onderdeel van Hoek Consultants BV, hieronder de algemene voorwaarden van Hoek Consultants BV Hoek Consultants BV neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. Hoek Consultants houdt zich aan de eisen van de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op deze pagina staat het privacyreglement van Hoek Consultants BV (“Privacy Reglement”). We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.
1. Wie is Hoek Consultants BV? Hoek Consultants BV verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat u gekoppeld kunt worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Hoek Consultants BV is gevestigd te Wageningen aan de Marterlaan 19 en kantoorhoudend aan de Keesomstraat 40 te Ede en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09199838. De wijze van opslaan en het gebruik van uw Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1409546. 2. Welke informatie wordt door Hoek Consultants BV verzameld en verwerkt? Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Hoek Consultants BV aanbiedt, moet u een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet u een aantal Persoonsgegevens invullen. Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die u hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel. Automatisch gegenereerde informatie Hoek Consultants BV verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Hoek Consultants BV deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd. 3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hoek Consultants BV ze? Ter uitvoering van de Dienst maakt Hoek Consultants BV gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 4. Voor welke doeleinden zal Hoek Consultants BV gegevens over u gebruiken? Doeleinden: Hoek Consultants BV zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken: Om de Dienst aan u te verlenen; Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Hoek Consultants BV. Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen; Om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen; Om de Dienst aan te passen en te verbeteren. Hoek Consultants BV gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens). Gebruik door derden: Zonder uw expliciete toestemming zal Hoek Consultants BV uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Hoek Consultants BV kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Hoek Consultants BV uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 5. Op welke wijze beschermt Hoek Consultants BV uw Persoonsgegevens? Hoek Consultants BV zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. Hoek Consultants BV vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat. Hoek Consultants BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hoek Consultants BV zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. 6. Doorgifte buiten de EU Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hoek Consultants BV, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geeft u actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven. 7. Overdracht onderneming Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Hoek Consultants BV worden overgedragen aan een derde partij of dat Hoek Consultants BV fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw Persoonsgegevens worden overgedragen. 8. Inzage in en corrigeren van uw Gegevens U kunt te allen tijde (de verwerking van) uw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. U zult daarvoor in moeten loggen op uw eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd. Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in uw profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan u zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Hoek Consultants BV wenden met het verzoek u mede te delen of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Hoek Consultants BV deelt u schriftelijk binnen vier weken mee of uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kunt u Hoek Consultants BV verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Hoek Consultants BV deelt u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd. Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als uw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om uw gegevens uit hun systemen te verwijderen. U zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens. Wanneer u niet langer of juist wel informatie van Hoek Consultants BV of van derden wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigen door in te loggen op uw profiel en uw instellingen wijzigen. 9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Hoek Consultants BV? Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.hoekconsultants.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Hoek Consultants BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. 10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Hoek Consultants BV? Hoek Consultants BV is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag u geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Hoek Consultants BV ervan uit dat u inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent. 11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd? Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. 12. Vragen? Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun u een e-mail sturen aan info@hoekconsultants.nl.